Ogłoszenia

01-10-2019

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 ogłasza

Konkurs otwarty na stanowisko instruktora

na Wydziale Wokalno-Aktorskim

w zakresie: gry na fortepianie

 

1.     Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

 • spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • posiadają tytuł magistra sztuki,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej. 

2.     Kandydaci przystępujący do konkursu, składają w Dziale Kadr następujące dokumenty: 

 • podanie o dopuszczenie do konkursu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
 • życiorys i kwestionariusz osobowy, 
 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, 
 • oświadczenie o niekaralności, 
 • zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych za okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. 
 • w przypadku kandydatów zatrudnionych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
  w Katowicach – opis osiągnięć organizacyjnych za okres od 01.10.2018r.  do 30.09.2019r. 

 3.     Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

 4.     Dokumenty  należy  składać do dnia  30.10.2019 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2.

 

 Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na stanowisku instruktora.

 


Informuje się, że:

 1.  Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, e-mail ado@am.katowice.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  : e–mail: iod_abi@am.katowice.pl
 3. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji - konkursu (podstawa prawna: 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji - konkursie
 5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz władze Uczelni
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane osobowe przekazane w związku z procesem rekrutacji – konkursu będą przetwarzane do        zakończenia procesu rekrutacji – konkursu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu


zobacz również:Biuletyn Informacji Publicznej